Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

ŠEJH IBN USEJMINA o „Allahovom licu“ u šerijatskim tekstovima

  • PDF

U komentaru „El-Akida el-vasitijje“ (str. 182), poglavlje „Svojstvo Allahovog lica“, kaže šejh Ibn Usejmin sljedeće:

„Ako pitaš: da li svaka riječ 'LICE' koja je došla (u šerijatskim tekstovima) spojena sa imenom Allah znači Allahovo lice koje je od Njegovih svojstava?

Odgovor je: To je osnova, kao što je u riječima Uzvišenog: „I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navečer Gospodaru svome mole želeći Njegovo LICE“ (El-En'am, 52), „Neočekujući da mu zahvalnošću uzvrati, već jedino da bi LICE Gospodara svoga Svevišnjeg stekao, i on će zbilja zadovoljan biti“ (Ed-Duha, 19-21).

Osnova je da riječ lice koja se doda uz ime Allah znači ALLAHOVO LICE koje je svojstvo od Njegovih svojstava.

Međutim, mufessiri se razilaze oko riječi (lice) u riječima Uzvišenog: „Allahov je istok i zapad, kud god se okrenete, pa tamo je Allahovo LICE“ (El-Bekare, 115). Neki kažu da ovde lice znači strana. ... Međutim, ispravno je da riječ lice ovdje znači stvarno Allahovo lice“.

Na drugom mjestu u istoj knjizi kaže (str. 179):

„Od naše akide je da potvrđujemo da Allah ima stvarno lice, to uzimamo iz riječi Uzvišenog: „I ostaje lice tvoga Gospodara, Veličanstvenog i Plemenitog“ (Er-Rahman, 27).

I kažemo da ovo lice ne sliči licima stvorenja zbog riječi Uzvišenog: „Ništa Mu nije slično“ (Eš-Šura, 11).

I ne znamo kakvoću ovog lica zbog riječi Uzviešnog: „A oni znanjem Njega ne mogu obuhvatiti“ (Taha, 110).“

Zatim, u svom Komentaru Rijadussalihina (Šerhu rijadissalihin, 1/23), prilikom komentara na šesti hadis, šejh Ibn Usejmin je pojasnio značenje teksta hadisa „tražeći sa njim (djelom) Allahovo lice“. On kaže:

„Njegove riječi 'tražeći sa njim Allahovo lice'; tj. sa njim (djelom) ciljaš ALLAHOVO LICE, ulaskom u Džennet i gledanjem Njega, subhanehu ve te'ala, u njemu. Jer će stanovnici Dženneta, da mene i vas Allah učini od njih, gledati Allaha, subhanehu ve te'ala, svojim očima kao što gledaju Sunce kada je vedro nebo bez oblaka i kao što gledaju Mjesec kada je on pun, tj. oni će to sigurno vidjeti“.

Znači, ne tražeći Allahovo zadovoljstvo niti Allahovu nagradu, već Allahovo lice.

Ve billahi tevfik.