Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

PUTOVANJE ZENE BEZ MAHREMA

  • PDF

Putovanje žene bez mahrema

Od najistaknutijih pobornika ovog pitanja može se smatrati doktor El-Kardavi. On smatra da je zabrana putovanja ženi bez mahrema strogost na pogrešnom mjestu, jer kako pojašnjava smisao zabrane ženi da putuje bez mahremaje zbog straha za ženu ako bi putovala sama pošto je putovanje u ono doba bilo na devama, mazgama u magarcima, a putovalo se uglavnom pustinjama i predjelima koja nisu naseljena. Za razliku od danas kada su se promijenila prevozna sredstva pa se čak došlo dotle da se avionom odputuje iz jedne države u drugu za nekoliko sati. Te prema tome nema više straha ni bojazni za ženu da putuje sama ako je isprati jedan mahrem na jednom aerodromu a dočeka je drugi mahrem na drugom aerodromu . Slično tome dao je fetvu Mustafa Ez-Zerka . O ovome je, takođe bilo govora.

Udaja muslimanke za Ehlu kitabiju i ostajanje žene koja primi Islam u braku sa mužem kjafirom


Idžma' učenjaka je na tome da muslimanki nije dozvoljeno da se uda za bilo kojeg nevjernika, kitabiju ili nekog drugog. Takođe, nema razilaženja među prvim učenjacima da je vadžib razdvojiti supružnike ako je jedno od njih postane nevjernik kao i kada jedno od njih primi Islam, izuzev ako muž primi Islam a žena mu je kitabijka.


Pored toga doktor Turabi dozvoljava Amerikanki da ostane u braku ako ona prije svog muža primi Islam, jer je u tome korist za nju i olakšica u porodičnom komuniciranju . A doktor Taha Džabir El-Alevani smatra da je davanje fetve o obavezi razvođenja žene od muža kafira kad ona primi Islam da je to fitna za Allahove robove . A od najgorljivijih po ovom pitanju je šejh Abdullah El-'Alajili, on smatra da nema smetnje da se muslimanka uda za kitabiju, iako i sam potvrđuje da je prenešen idžma' učenjaka da je to zabranjeno, ali odbija taj idžma' jer je prenešen od kasnijih učenjaka, a ajeti koji govore o zabrani se, po njemu, odnose na mušrike a ne kitabije jer oni nisu mušrici.

Dodaje još da ovo pitanje iako je fikhsko ono se svodi na nacionalni problem, jer zabrana predstavlja prepreku za potpunije nacionalno pobratimljavanje . Naravno, suvišan je komentar na ovo.