Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

OBREZIVANJE ZENA

  • PDF

Sunećenje žena

Nema razilaženja među učenjacima ovog Ummeta da je sunečenje žene muslimanke propisano, s tim da su se učenjaci podijelili oko toga da li je sunečenje žene vadžib, sunnet ili samo počast ženi. Naime, sunečenje žene se vrši tako što se odsiječe dio klitorisa koji se nalazi na gornjem dijelu ženinog polnog organa. Smisao sunečenja žene je da se uravnoteži ženin spolni nagon. Islamski učenjaci imaju tri mišljenja oko šerijatskog statusa sunečenja žene muslimanke (Nejlul-evtar, Ševkani 1/125).

Prvo mišljenje je da je sunečenje žene vadžib, ovaj stav zastupa imam Šafija i mnogi drugi učenjaci.


Drugo mišljenje je da je sunečenje žene sunnet, na čemu je većina učenjaka a između ostalih Ebu Hanife i Malik.


Treće mišljenje je da je sunečenje žene samo počast, tj. da je dozvoljeno a ne mustehab. Na ovom stavu je između ostalih imam Ahmed kako to prenosi Ibn Kudame (El-Mugni 1/115).


Od dokaza da je sunečenje žene propisano je hadis od Aiše, radijallahu anha, koja prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada (muž) legne između njena (ženina) četiri uda i dodirne osunečeni dio (muža) osunečeni dio (žene) obavezno je uzimanje gusula" (Muslim 812). Kaže imam Ahmed: "U ovome je dokaz da su se žene sunetile" (Tuhfetul-mevlud, Ibnul-Kajjim str. 64).


Takođe, opće značenje hadisa kojeg prenosi Ebu Hrejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Pet stvari je od fitreta ...", pa je spomenuo sunečenje kao jednu od njih.

Svi ostali hadisi koji govore o sunečenju žene imaju u sebi slabosti kako se prenosi od mnogih muhaddisa ovog Ummeta.

Šejh Albani negira trvdnju da su svi hadisi koji govore o sunečenju žene slabi, a zatim dodaje da je vjerodostojna predaja od Ummu 'Atijje, radijallahu anha, (koja je vršila sunečenje žena) u kojoj joj Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Suneti (žene) ali ne odsijecaj mnogo, jer sunečenje čini (ženino) lice ljepšim i daje veći užitak sa mužem" (Hakim 6236 i Bejheki 17339). Ve billahi tevfik.